Politica privind protecția datelor cu caracter personal

1.    Introducere

Societatea BOIRON RO S.R.L., societate de drept român, cu sediul social în Calea Dorobanţilor, nr. 239, etaj 4, sector 1, BUCUREȘTI, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/964/2000, reprezentată legal de dna Silvia Măinescu, în calitate de director general (denumită în continuare „BOIRON”) prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor în calitate de operator de date cu caracter personal în contextul utilizării website-ului său, accesibil la următoarea adresă URL: www.boiron.ro (denumit în continuare „website-ul”).

2.    Operatorul de date cu caracter personal

BOIRON efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul website-ului,  în calitate de operator de date cu caracter personal.

Adresă: Calea Dorobanților 239, et 4, sector 1, București
E-mail: office@boiron.ro  Telefon 021 410 05 46 / 47

3.    Obiectul

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal este destinată utilizatorilor website-ului (denumiți în continuare „Utilizatorul / Utilizatorii”).

Scopul acesteia este de a informa persoanele vizate cu privire la colectarea și prelucrarea datelor lor cu caracter personal (denumite în continuare „Date”), conform dispozițiilor Regulamentului General (UE) nr. 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal („RGPD”).

Aceste informații privesc:

 • tipul datelor colectate;
 • scopurile prelucrării datelor;
 • destinatarii Datelor cu caracter personal;
 • durata păstrării Datelor;
 • toate drepturile care pot fi exercitate de către persoanele vizate;
 • datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal.
 • Orice alte aspecte privind prelucrarea Datelor pentru care este necesară informarea persoanelor vizate.

Întrebările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si cu privire la aceasta politica pot fi trimise la adresa de email:office@boiron.ro sau la adresa de sediu a Boiron.

4.    Când colectăm date ale Utilizatorului?

Datele cu caracter personal sunt colectate de către BOIRON prin intermediul website-ului www.boiron.ro pentru scopuri specifice, explicite și legitime, cu ocazia:

 1. utilizării site-ului www.boiron.ro; 
 2. unei solicitări de informare adresate webmasterului website-ului;
 3. unei solicitări de informare adresate Departamentului de informații al BOIRON.

5.    Ce categorii de date colectăm și în ce scopuri sunt colectate acestea?

 • Datele de identificare: (nume, prenume), Datele de comunicare: (adresă e-mail) sunt colectate prin formularul de contact al webmaster-ului cu scopul de a gestiona răspunsurile oferite la solicitările de informare adresate webmaster-ului Site-ului;
   
 • Datele de identificare: (nume, prenume), Datele de comunicare: (adresă e-mail, e-mail de confirmare, număr de telefon, adresa) sunt colectate prin formularul de contact de pe website cu scopul de a gestiona solicitările de informare adresate Departamentului de informații;
   
 • Date de identificare online: sunt colectate cu ocazia utilizarii website-ului, prin intermediul modulelor cookie (a se vedea "Politica de gestionare a modulelor cookie").

6.    Pe ce bază legală sunt colectate datele dvs. cu caracter personal?

Pentru a fi legale și în conformitate cu cerințele articolului 6 din RGDP, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pot avea loc numai utilizatorul și-a dat consimțământul cu privire la prelucrare, în conformitate cu art. 6 (1) lit. a) din RGPD.

7.    Cine sunt destinatarii datelor?

Informațiile comunicate de Utilizator sunt destinate personalului autorizat al BOIRON, care are obligația de a păstra confidențialitatea. Partenerii BOIRON destinatari ai Datelor în cadrul utilizării site-ului www.boiron.ro sunt:

 • MICROPOLE, editor al website-ului;
 • SMILE, servicii de găzduire a website-ului (hosting).

Conform angajamentelor, BOIRON își alege cu grijă subcontractanții și prestatorii de servicii și le impune: un nivel de protecție a datelor cu caracter personal echivalent cu cel propriu; punerea în aplicare a tuturor măsurilor adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal pe care ar putea ajunge să le prelucreze. BOIRON se angajează să încheie cu subcontractanții și prestatorii de servicii  contracte care definesc condițiile și modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale.

8.    Datele vor fi transferate în afara UE?

Datele pot fi transferate în afara UE. În acest caz, BOIRON va depune toate eforturile pentru a se asigura că acest transfer internațional prezintă garanții de securitate adecvate, cum ar fi cele prevăzute de legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

9.    Cât timp vor fi păstrate datele?

Datele colectate prin intermediul modulelor cookie sunt stocate pentru duratele menţionate în politica de gestionare a moduleor cookie (Politica de gestionare a modulelor cookie).

10.    Care sunt drepturile dvs.?

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, aveţi următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Puteţi obţine informaţii privind prelucrarea Datelor dvs., precum și o copie a acestor Date, în condiţiile art. 15 RGPD.

Dreptul la rectificare: Ne puteţi solicita să modificăm toate Datele dvs. sau o parte a acestora dacă sunt inexacte sau neactualizate, în condiţiile art. 16 RGPD.

Dreptul la portabilitatea datelor: Puteţi solicita ca Datele dvs. să fie exportate către o terţă parte într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în condiţiile art. 20 RGPD.

Dreptul la ștergere: Puteţi solicita ștergerea Datelor dvs., în condiţiile art. 20 RGPD.

Dreptul la restricţionarea prelucrării: Puteţi solicita ca Datele dvs. să fie prelucrate într-un mod limitat, în anumite cazuri prevăzute de art. 18 RGPD.

Dreptul la opoziţie: Aveţi dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dvs. din motive legitime, precum și dreptul la opoziţie cu privire la utilizarea acestor Date în scopuri de marketing, în condiţiile art. 21 RGPD.

 

Vă puteţi exercita drepturile enumerate mai sus contactând:

BOIRON RO S.R.L.: Cu ajutorul adreselor de contact menţionate la punctul 3 „Responsabilul cu prelucrarea”. Înainte de a răspunde solicitării dvs., este posibil să vă verificăm identitatea și/sau să vă cerem să ne furnizaţi mai multe informaţii pentru a vă putea răspunde.

Autoritatea naţională de supraveghere care este responsabilă de protecţia datelor: De asemenea, aveţi posibilitatea de a înainta o plângere către autoritatea competentă.

11.    Modulele cookie și alți indicatori

Utilizatorul este informat că, în timpul vizitelor sale pe site, un modul cookie poate fi instalat în browserul său. Utilizatorul poate seta modulele cookie, accesând „Politica de gestionare a modulelor cookie).

12.    Securitatea datelor cu caracter personal

BOIRON a pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adaptate gradului de sensibilitate a datelor cu caracter personal, pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor și pentru a le proteja împotriva oricăror prelucrări efectuate cu rea-credință, pierderi, modificări sau divulgări către terți neautorizați.

13.     Alte informații utile

Toate Datele sunt furnizate de Utilizatorii website-ului în mod voluntar, și nu în baza unei obligații contractuale sau legale. Refuzul de a furniza respectivele nu are consecințe asupra Utilizatorilor, cu excepția faptului că nu va putea fi realizată comunicarea între Boiron si Utilizatori. 

Datele furnizate nu stau la baza unui proces decizional automat, cum ar fi crearea de profiluri.