Logo Boiron

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

1. Introducere

Societatea BOIRON RO SRL., societate de drept român, cu sediul social în Calea Dorobanţilor, nr. 239, etaj 4, sector 1, BUCUREȘTI, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/964/2000, reprezentată legal de dna Silvia Măinescu, în calitate de director general (denumită în continuare „BOIRON”) prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor în calitate de operator de date cu caracter personal în contextul utilizării website-ului său, accesibil la următoarea adresă URL: www.boiron.ro (denumit în continuare „website-ul”).

2. Operatorul de date cu caracter personal

BOIRON efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul website-ului,  în calitate de operator de date cu caracter personal.

Adresă: Calea Dorobanților 239, et 4, sector 1, București
E-mail de contact: office@boiron.ro  Telefon 021 410 05 46 / 47

3. Obiectul

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal este destinată utilizatorilor website-ului (denumiți în continuare „Utilizatorul / Utilizatorii”).

Scopul acesteia este de a informa persoanele vizate cu privire la colectarea și prelucrarea datelor lor cu caracter personal (denumite în continuare „Date”), conform dispozițiilor Regulamentului General (UE) nr. 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal („RGPD”).

Aceste informații privesc:

 • Tipul Datelor colectate;
 • Scopurile prelucrării datelor;
 • Destinatarii Datelor cu caracter personal;
 • Durata păstrării Datelor;
 • Toate drepturile care pot fi exercitate de către persoanele vizate;
 • Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal.
 • Orice alte aspecte privind prelucrarea Datelor pentru care este necesară informarea persoanelor vizate.

Întrebările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si cu privire la aceasta politica pot fi trimise la adresa de email: office@boiron.ro sau la adresa de sediu a Boiron.

4. Când colectăm date ale Utilizatorului?

Datele cu caracter personal sunt colectate de către BOIRON prin intermediul website-ului www.boiron.ro pentru scopuri specifice, explicite și legitime, cu ocazia:

      (i) Utilizării site-ului www.boiron.ro; sau

      (ii) A unei solicitări de informare adresate webmasterului website-ului; sau

      (iii) A unei solicitări de informare adresate Departamentului de informații al BOIRON.

5. Ce categorii de date colectăm și în ce scopuri sunt colectate acestea?

 • Datele de identificare: (nume, prenume), Datele de comunicare: (adresă e-mail) sunt colectate prin formularul de contact al webmaster-ului cu scopul de a gestiona răspunsurile oferite la solicitările de informare adresate webmaster-ului Site-ului;
 • Datele de identificare: (nume, prenume), Datele de comunicare: (adresă e-mail, e-mail de confirmare, număr de telefon, adresa) sunt colectate prin formularul de contact de pe website cu scopul de a gestiona solicitările de informare adresate Departamentului de informații;
 • Date de identificare online: sunt colectate cu ocazia utilizarii website-ului, prin intermediul modulelor cookie (a se vedea "Politica de gestionare a modulelor cookie").

6. Pe ce bază legală sunt colectate datele dvs. cu caracter personal?

Pentru a fi legale și în conformitate cu cerințele articolului 6 din RGDP, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pot avea loc numai dacă îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile enumerate mai jos:

 • Utilizatorul și-a dat consimțământul cu privire la prelucrare, în conformitate cu art. 6 (1) lit. a) din RGPD.

7. Cine sunt destinatarii datelor?

Informațiile comunicate de Utilizator sunt destinate personalului autorizat al BOIRON, care are obligația de a păstra confidențialitatea. Partenerii BOIRON destinatari ai Datelor în cadrul utilizării site-ului www.boiron.ro sunt:

Conform angajamentelor, BOIRON își alege cu grijă subcontractanții și prestatorii de servicii și le impune: un nivel de protecție a datelor cu caracter personal echivalent cu cel propriu; punerea în aplicare a tuturor măsurilor adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal pe care ar putea ajunge să le prelucreze. BOIRON se angajează să încheie cu subcontractanții și prestatorii de servicii  contracte care definesc condițiile și modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale.

8. Datele vor fi transferate în afara UE?

Datele nu sunt transferate în afara UE.

9. Cât timp vor fi păstrate datele?

BOIRON păstrează datele pentru o perioadă proporțională cu scopul pentru care sunt colectate, respectiv pe durata comunicării cu utilizatorul website-ului și o perioadă de maxim 3 ani după încetarea comunicării.

10. Care sunt drepturile dvs.?

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, aveţi următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Puteți obține informații privind prelucrarea datelor dvs., dar și o copie a acestor date, în condițiile art. 15 RGPD.

Dreptul de rectificare: Ne puteți solicita să modificăm total sau parțial datele dvs. care sunt inexacte sau care nu mai sunt actuale, în condițiile art. 16 RGPD

Dreptul la portabilitate: Puteți solicita ca datele dvs. să fie exportate către o terță parte într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în condițiile art. 20 RGPD.

Dreptul la ștergere: Puteți solicita ștergerea datelor dvs. în limitele prevăzute de reglementări, în condițiile art. 17 RGPD.

Dreptul la restricţionarea prelucrării: Puteți solicita ca datele dvs. să fie prelucrate într-un mod limitat în anumite cazuri prevăzute de art. 18 RGPD.

Dreptul de opoziţie: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. din motive legitime, precum și dreptul de a vă opune utilizării acestor date în scopuri de prospectare comercială, în condițiile art. 21 RGPD.

Dreptul de a retrage consimțământul: Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul  în orice moment, fără a a afecta legalitatea prelucrării efectuate anterior acestei retrageri. 
Vă puteţi exercita drepturile enumerate mai sus contactând:

Operatorul de date cu caracter personal: la adresa de contact menționată la alineatul 3 din prezenta politică. Înainte de a răspunde solicitării dvs., este posibil să verificăm identitatea dvs. și/sau să vă cerem să ne furnizați mai multe informații pentru a răspunde solicitării dvs.

Autoritatea naţională de supraveghere care este responsabilă de protecţia datelor: Utilizatorul are posibilitatea de a sesiza Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, https://www.dataprotection.ro/ sau orice autoritate competenta.

11. Modulele cookie și alți indicatori

Utilizatorul este informat că, în timpul vizitelor sale pe site, un modul cookie poate fi instalat în browserul său. Utilizatorul poate seta modulele cookie, accesând „Politica de gestionare a modulelor cookie”.

12. Securitatea datelor cu caracter personal

BOIRON a pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adaptate gradului de sensibilitate a datelor cu caracter personal, pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor și pentru a le proteja împotriva oricăror prelucrări efectuate cu rea-credință, pierderi, modificări sau divulgări către terți neautorizați.

13. Alte informații utile

Toate Datele sunt furnizate de Utilizatorii website-ului în mod voluntar, și nu în baza unei obligații contractuale sau legale. Refuzul de a furniza respectivele nu are consecințe asupra Utilizatorilor, cu excepția faptului că nu va putea fi realizată comunicarea între Boiron si Utilizatori. 

Datele furnizate nu stau la baza unui proces decizional automat, cum ar fi crearea de profiluri.